Política de privadesa

Política de privadesa

 1. Responsable del tractament
 2. Els responsables del tractament de les dades són, de forma conjunta, les següents entitats que podran ser nomenades com el ‘‘Responsable’’:

  • La companyia Interalia, Ferias Profesionales y Congresos, S.A. (d’ara endavant ‘‘INTERALIA’’), Avinguda Diagonal 474, 08006, Barcelona, N.I.F A-61399986, telèfon (34) 934.161.466, adreça de correu electrònic ferias@interalia.es i pàgina web www.interalia.es.

   

 3. Dades professionals
 4. Les seves dades han estat recollits tenint present que es tracta de dades professionals pel que no és aplicable el Reglament Europeu de Protecció de Dades personals. No obstant això, el responsable del tractament pretén aplicar de forma voluntària, i en la mesura del possible, tota l’esmentada normativa.

  En tot cas, si vostè no és professional o, incomplint l’establert en els nostres formularis, ens ha facilitat dades personals li agrairíem que ens ho fes saber per poder procedir a la supressió dels mateixos.

   

 5. Finalitat del tractament de les dades
 6. Les seves dades seran tractades amb les següents finalitats:

  1. Enviar informació relacionada directament amb la seva participació a la fira en la qual consti acreditat.
  2. Enviar informació promocional i/o publicitària de les nostres fires, congressos i esdeveniments i de les activitats que duem a terme fins i tot per mitjans electrònics.
  3. Facilitar ajuda i resoldre les seves consultes a través dels Formularis inclosos a les pàgines web de les nostres fires, raó per la qual contactarem amb Vostè al telèfon i/o mail que ens ha proporcionat.
  4. Registrar la seva adreça postal i de correu electrònic per rebre informació que periòdicament lliurem als nostres clients, només en el cas que l’hagi sol·licitat expressament.
  5. Gestió, si escau, de la nostra relació contractual inclosa la tramitació de la sol·licitud de participació i contracte de participació corresponent, gestió de les factures i pagaments, seguiment de pagaments en cas que aquests no s’hagin fet efectius en la data acordada, fidelització com a client i realització d’enquestes de qualitat del servei.
  6. Amb la finalitat de poder oferir-li productes i/o serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d’usuari elaborarem un perfil comercial de client sobre la base de la informació facilitada. No es prendran en cap cas decisions automatitzades sobre la base de l’esmentat perfil.
  7. Manteniment de llistes de no enviaments comercials en cas que ens hagi comunicat que no vol rebre informació promocional/publicitària per via electrònica.
  8. Manteniment de llistes de supressió/cancel·lació de dades en cas que hagi exercitat el seu dret a la cancel·lació de les seves dades. Aquestes dades es mantindran bloquejades i amb accés restringit durant el termini legal mínim establert.
  9. Permetre el funcionament de les nostres websites, a través de cookies tècniques i funcionals tal com es detalla a la nostra política de cookies.

   

 7. Conservació de les dades
 8. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat o, si escau, mentre es mantingui la relació entre les parts a partir de l’última confirmació d’interès de l’Usuari, en tals casos hauran de ser destruïts o retornats al responsable del mateix; la mateixa destinació es donarà a qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament. Tot això sense perjudici que existeixi una previsió legal que exigeixi la conservació de certes dades o que aquests resultessin útils en cas de reclamació derivada de la prestació de serveis pactada.

   

 9. Legitimació per al tractament de dades
 10. El responsable del tractament utilitza diferents bases de legitimació per al tractament de les dades.
  El consentiment, donat al moment de facilitar voluntàriament les dades personals en els nostres formularis i acceptar el tractament de les dades.
  En el cas que l’Usuari faciliti al responsable dades personals de tercers, l’Usuari declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, que les seves dades personals seran tractats pel responsable del tractament en els mateixos termes que l’Usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privadesa.
  Així mateix, tractem les seves dades sobre la base de la relació contractual existent entre les parts com a conseqüència de la seva participació és un esdeveniment organitzat per qualsevol del responsable del tractament.
  L’interès legítim ens servirà com a base legal per al tractament de les seves dades en la navegació dels nostres llocs web.

   

 11. Destinataris
 12. Les seves dades no seran cedits a tercers excepte exigència d’una obligació legal per a això.

   

 13. Exercici de drets
 14. L’Usuari podrà exercir els següents drets, prevists en el RGPD, en relació al tractament de les seves dades personals:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.

  Tals drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida a INTERALIA, Ferias Profesionales y Congresos, S.A, Avinguda Diagonal 474, 08006, Barcelona, N.I.F A-61399986, o a l’adreça de correu electrònic ferias@interalia.es.

  En tots dos casos l’interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
  Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets davant l’Autoritat de control competent. Si escau, l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), domicili al carrer Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid i pàgina web www.agpd.es.

   

 15. Mesures i nivells de seguretat
 16. El responsable del tractament ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

  Així mateix, el responsable garanteix que ha implementat mecanismes per:

  1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
  2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
  3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
  4. Pseudonimizar i xifrar les dades personals, si escau.

   

 17. Informació comercial i promocional
 18. Les dades de caràcter personal que ens faciliti mitjançant aquest formulari seran objecte de tractament per part del responsable, amb l’objectiu de notificar-li continguts empresarials i comunicacions comercials de INTERALIA.

   

 19. Confidencialitat i secret professional
 20. Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre el responsable i els Visitants professionals o Usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se li responsable a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert en la normativa aplicable a Mesures de Seguretat dels tractaments Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
  A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus d’informació que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure’s sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

   

 21. Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades
 22. El responsable es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar-ho a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació a la pàgina web. Per aquest motiu, es recomana llegir aquesta Política de Privadesa periòdicament. Quan els canvis aplicats revesteixin d’especial importància seran notificats individualment als usuaris.

   

 23. Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari
 24. Com s’ha dit anteriorment, en el cas que l’Usuari faciliti al responsable dades personals de tercers, l’Usuari declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, que les seves dades personals seran tractats pel responsable del tractament en els mateixos termes que l’Usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privadesa.

  Per això, abans de facilitar en el Lloc Web dades personals relatives a terceres persones, l’Usuari haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent-los informat dels termes continguts en aquesta Política de privadesa. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne al responsable del tractament davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari.

   

 25. Dades de menors
 26. Els menors d’edat no podran usar els serveis disponibles a través de la Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través de la Web pels menors al seu càrrec, incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals de dites menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen.