Términos y condiciones de uso

Termes i condicions d’ús

Titularitat i objecte de la Plataforma Web

El lloc web www.expoecosalud.es (d’ara endavant la “Web” o la “Plataforma”) és una plataforma informàtica propietat de Interalia, Ferias Profesionales y Congresos, S.A. (d’ara endavant la “Empresa” o “Interalia, Ferias Profesionales y Congresos”), societat legalment constituïda sota la legislació espanyola amb N.I.F. A- 61399986, amb domicili en Avinguda Diagonal 474, 08006, Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona sota el tom 29981, foli 107 i fulla nombre B-167517.

La nostra pàgina Web ha estat dissenyada amb la finalitat d’oferir als nostres usuaris, clients i consumidors informació detallada sobre els nostres productes i serveis.

Les relacions entre el Web i l’Usuari es regiran per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel Codi de Comerç, i altra legislació espanyola que sigui aplicable.

 

Acceptació dels Termes i Condicions

L’accés a i ús de la nostra Plataforma així com la informació, serveis i contingut estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicable així com a les disposicions establertes en els presents Termes i Condicions d’Ús.

L’Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès els Termes i Condicions d’Ús de la Plataforma el contingut de la qual constitueix la totalitat de l’acord entre l’Usuari i Interalia, Ferias Profesionales y Congresos. En utilitzar qualsevol de les funcionalitats de la nostra Web, l’Usuari expressament reconeix i accepta obligar-se pels Termes i Condicions d’Ús així com per la Política de Privadesa de la Plataforma i altres polítiques corporatives de Interalia, Ferias Profesionales y Congresos que siguin aplicable. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de la Plataforma no infringeixen ni hauran de ser utilitzats per infringir la normativa i/o regulacions vigents aplicables.

Interalia, Ferias Profesionales y Congresos es reserva el dret de modificar els termes i condicions d’Ús de la Plataforma sense intervenir notificació específica a l’Usuari. En aquest sentit és important que l’Usuari consulti els Termes i Condicions d’Ús regularment.

 

Operativa

Dades personals. La visita al Web no suposa que l’Usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, resultant en tal caso la nostra Política de Privadesa.

Registre. Tots els usuaris, tant registrats com no, es comprometen a navegar pel Web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En el procés de registre se li sol·licitarà informació personal de l’Usuari per poder donar compliment a les finalitats relatives a poder atendre les seves sol·licituds i poder mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis.

Edat. L’Usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els productes oferts al Web manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i declara entendre i acceptar íntegrament els presents.

 

Termes i Condicions

En el cas que l’Usuari sigui menor d’edat, es requereix en tot caso l’autorització dels pares o tutors per poder contractar productes a través del Web, mitjançant aportació documental suficient (i- mail adjuntant carta d’autorització degudament signada, aportant fotocòpia del DNI o passaport, o el seu enviament per fax, que a aquests efectes sol·licitaria l’Empresa de forma prèvia a la contractació dels productes).

 

Exclusions de Responsabilitat

En raó a les situacions imprevisibles que caracteritzen als entorns tecnològics i a Internet, Interalia, Ferias Profesionales y Congresos es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés o qualsevol de les funcionalitats ofertes per la Plataforma, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment. Així mateix, Interalia, Ferias Profesionales y Congresos es reserva el dret d’implementar i realitzar canvis i/o actualitzacions de la Web a qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, l’Usuari reconeix i accepta que Interalia, Ferias Profesionales y Congresos podrà realitzar determinades accions per impedir l’accés de l’Usuari a la Plataforma en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, l’Usuari accepta que Interalia, Ferias Profesionales y Congresos no serà responsable, com a resultat d’aquestes accions, de l’eliminació o fallada en la posada a la disposició de certs continguts o funcionalitats de la plataforma Web.

Interalia, Ferias Profesionales y Congresos no representa ni garanteix l’obtenció de determinats resultats després de la utilització dels serveis de la Plataforma. En conseqüència, sota cap circumstància Interalia, Ferias Profesionales y Congresos, els seus representants, directors, empleats seran responsables per qualsevol dany incidental, fortuït, especial o *consecuencial, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu qualsevol pèrdua de guanys, de dades o d’oportunitats de negoci, errors de programari, tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l’ús de la Plataforma.

Interalia, Ferias Profesionales y Congresos no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats de qualsevol tipus, productes i serveis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través de la nostra Plataforma, incloent aquells llocs.

Web de marques que col·laboren amb Interalia, Ferias Profesionales y Congresos. Els enllaços inclosos o que puguin arribar a incloure’s a la nostra pàgina Web no representen cap tipus de relació entre Interalia, Ferias Profesionales y Congresos i les persones físiques o jurídiques titulars dels llocs web als quals pot accedir-se mitjançant aquests enllaços ni suposa suggeriment, invitació o recomanació alguna sobre el lloc o els seus continguts.

Interalia, Ferias Profesionales y Congresos no es responsabilitza de qualsevol pèrdua o dany que pugui sofrir l’Usuari com a conseqüència de l’ús inadequat de la Plataforma o si l’Usuari incompleix amb els Termes i Condicions de la Web.

 

Propietat Intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que la totalitat dels drets, títols i interessos d’i associats a la Plataforma Web, els seus continguts i aplicacions informàtiques, si escau, incloent qualsevol modificació, actualització i noves versions així com qualsevol marca, nom comercial, drets d’autor, noms de domini i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent a la Plataforma són propietat exclusiva de Interalia, Ferias Profesionales y Congresos o són utilitzats per Interalia, Ferias Profesionales y Congresos sota llicència i amb la deguda autorització dels titulars de dites dretes, títols o interessos. En aquest sentit, l’Usuari no adquireix cap dret de propietat intel·lectual o industrial pel simple ús de la nostra Pàgina Web i de qualsevol de les seves funcionalitats, amb el que, a cap moment aquest ús serà considerat com una autorització o llicència per utilitzar els continguts de la Plataforma amb finalitats diferents als quals es contemplen en els presents Termes i Condicions d’Ús.

En virtut de l’anterior, queda prohibida la reproducció total o parcial, modificació, transformació, còpia, distribució, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació sobre la pàgina Web, els seus continguts, aplicacions, disseny i forma de presentació dels seus continguts, així com el seu codi font i tots aquells elements que conformin l’estructura i aparença de la Plataforma. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que queda prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o realitzar obres derivades del programari que suporta el funcionament i accés a la pàgina Web i dels serveis continguts en ella.

L’incompliment de qualsevol de les disposicions aquí estipulades comportarà que Interalia, Ferias Profesionales y Congresos exerciti en contra de l’infractor o infractors les accions legals pertinents per a la defensa dels seus drets, títols i interessos, incloent la facultat de reclamar els danys i perjudicis que corresponguin.

 

Política de Privadesa, Protecció de Dades i Política de Cookies

A l’acceptació dels presents Termes i Condicions d’Ús, l’Usuari reconeix i accepta haver llegit, comprès i acceptat la nostra Política de Privadesa i Política de Cookies.

 

Incompliment

En cas d’incompliment de qualsevol dels compromisos especificats en la present, es podrà donar per finalitzada o suspendre, a qualsevol moment, de forma unilateral i sense avís previ, la prestació del servei a través del Web a l’Usuari.

Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a indemnització cap a l’Usuari.

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

La interpretació i aplicació dels termes i condicions d’ús de la Plataforma es regiran per la Legislació Espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels Termes i Condicions d’Ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. No obstant això, en el cas que la Legislació Espanyola o Autonòmica per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableixi la possibilitat que l’Usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que es disposa en aquesta normativa.

 

Contacte

Per a qualsevol pregunta relacionada amb els serveis de la nostra Plataforma i dels Termes i Condicions que la regulen, pots posar-te en contacte mitjançant petició escrita dirigida a les nostres oficines: Interalia, Ferias Profesionales y Congresos, S.A.
Avinguda Diagonal 474, 08006, Barcelona ferias@interalia.com.